ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ
Цей Договір відповідно до статей 633, 641 та глави 63 Цивільного кодексу України є публічним договором (офертою) та адресований невизначеному колу осіб, незалежно від їхнього статусу (фізичним особам, юридичним особам, фізичним особам-підприємцям).

Інтернет-магазин, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою https://bodler.kiev.ua/, іменований надалі «Повірений», розміщує цю оферту укласти договір доручення, на нижченаведених умовах.

ПОВІРЕНИЙ НЕ Є ПРОДАВЦЕМ ТОВАРУ (ЯК ЦЕЙ ТЕРМІН ВИЗНАЧЕНИЙ НИЖЧЕ), А ЛИШЕ НАДАЄ ПОСЛУГИ НА ПІДСТАВІ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ.

1. Визначення термінів


1.1.Відповідно до мети цієї Оферти нижченаведені терміни використовуються у такому значенні:

Акцепт Оферти – беззастережна згода Довірителя з умовами Оферти шляхом заповнення всіх необхідних полів на сторінці Сайту або Програми. Довіритель - фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт Оферти, та за завданням якої Повірений надає Послуги.

Договір – цей договір доручення між Довірителем та Повіреним.

Оферта - адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі пропозиція Повіреного на укладення Договору на умовах, що містяться в цій оферті. Опублікування - розміщення тексту цієї Оферти на Сайті або в Програмі.

Послуги - послуги, що надаються Повіреним, пов'язані з укладанням від імені та за рахунок Довірителя договору (договорів), з продавцями таких Товарів (як цей термін визначено нижче), які були обрані Довірителем на умовах цього Договору. Послуги включають в себе придбання та доставку Товарів на адресу, зазначену Довірителем.

Програма – комп'ютерна програма «BODLER»

Сайт - сайт у мережі Інтернет за адресою https://bodler.kiev.ua/.

Товари – будь-які товари з переліку, наведеного на Сайті або в Програмі, щодо яких Довіритель довіряє Повіреному здійснити придбання та доставку.


2. Предмет Договору

2.1. Повірений зобов'язується за завданням Довірителя надавати Послуги, а Довіритель зобов'язується приймати такі Послуги Повіреного та здійснювати їх оплату на умовах цього Договору.

2.2. Повірений на підставі цього Договору надає від імені Довірителя (і) послуги придбання та доставки таких Товарів, які були обрані Довірителем і за такими цінами які були визначені продавцями Товарів, а також (іі) здійснює правочин із третьою особою, яка є продавцем таких Товарів, на придбання таких Товарів від імені та за рахунок Довірителя.

2.3. Надання Послуг починається не пізніше трьох годин з моменту Акцепту Оферти, але в часи роботи, тобто з 10:00 до 20:00 з понеділка по неділю. Якщо Акцепт Оферти здійснено після 20:00 години, надання Послуг здійснюється наступного робочого дня, починаючи з 10:00.

2.4. Сторони погодились, що для виконання цього Договору Довіритель не зобов'язаний надавати Повіреному довіреність. Цей Договір є достатнім та належним уповноваженням Повіреного здійснити купівлю та доставку Товарів від імені та за рахунок Довірителя.

2.5. Цей Договір вважається належним чином укладеним після (і) вибору Довірителем на Сайті чи Програмі Товарів, які будуть куплені та доставлені згодом Повіреним, (іі) вибору Довірителем способу оплати за надані йому Послуги, та (ііі) погодження з умовами Оферти шляхом проставлення відмітки «Згоден» напроти виразу «Оформить заказ». Після Акцепту Оферти Повірений з Довірителем вважаються сторонами Договору, з усіма правами та зобов'язаннями з цим пов'язаними.

2.6. Заповнення Довірителем обов'язкових полів на сторінці Сайту чи Програми, де розміщена Оферта, (позначених знаком «*») при використанні відповідної можливості на Сайті чи в Програмі є його реєстрацією на Сайті чи в Програмі. Довіритель несе відповідальність за правильність вказаних ним реквізитів на Сайті чи в Програмі. Повірений не за яких обставин не несе відповідальності за неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором через неправильність контактної інформації та інших реквізитів, вказаних Довірителем.

2.7. Довіритель після підтвердження відповідного замовлення не має права змінювати перелік Товарів, які він доручає купити Повіреному та Послуги, що надаються йому за цією Офертою, але може здійснити інше замовлення шляхом вибору іншого переліку та/або кількості Товарів на Сайті чи в Програмі.

2.8. Повірений залишає за собою право відмовити Довірителю у наданні йому Послуг на власний розсуд на будь-якому етапі. При цьому грошові кошти, що надійшли від Довірителя, повертаються Повіреним Довірителю тим же способом, яким була зроблена оплата.

2.9. Сторони погодились, що розходження у терміні придатності, наведених на Сайті чи в Програмі та на Товарах, фактично переданих Повіреним, не є порушенням умов Договору.

2.10. СТОРОНИ РОЗУМІЮТЬ, ЩО АНІ ПОВІРЕНИЙ, АНІ ВЛАСНИК САЙТУ ТА/АБО ПРОГРАМИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЯКІСТЬ ТА НАСЛІДКИ СПОЖИВАННЯ ТОВАРІВ. ВСІ ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ТОВАРУ, ЙОГО ЯКОСТІ, БУДЬ-ЯКИХ ПОБІЧНИХ ЕФЕКТІВ ЧИ РЕАКЦІЙ АБО ВІДСУТНОСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОВІРИТЕЛЬ МАЄ ПРЕД'ЯВЛЯТИ НАПРЯМУ ДО ПРОДАВЦЯ ТОВАРУ ТА/АБО ВИРОБНИКА ТОВАРУ.3. Зобов'язання Сторін

3.1. З метою виконання цього Договору Повірений бере на себе наступні зобов'язання:

3.1.1. Розмістити на Сайті чи в Програмі перелік Товарів, щодо яких можливо замовити Послуги.

3.1.2. Здійснювати доставку Товарів.

3.2. З метою виконання цієї Оферти Довіритель бере на себе наступні зобов'язання:

3.2.1. Оплачувати Послуги Повіреного у відповідності до розділу 4 Оферти.

3.2.2. При Акцепті оферти, а також при користуванні Сайтом чи Програмою дотримуватися всіх чинних норм та вимог законодавства України, в тому числі правил Інтернет-eтики.

3.2.3. Прийняти Товари, доручення на купівлю яких було надано ним Повіреному.

4. Умови оплати Послуг та компенсації вартості Товарів

4.1. Вартість Послуг, а також актуальна вартість Товарів визначається при кожному Акцепті Оферти за кожне замовлення окремо на підставі встановлених Повіреним цін за Послуги, ознайомитися з якими Довіритель безперешкодно має право на Сайті чи в Програмі Повіреного, а також цін Товарів, які вказуються при замовленні Товарів в індивідуальному рахунку, в українських гривнях.

4.2. Вартість Послуг включає в себе всі податки, проте не включає комісії, які можуть бути стягуватися третіми особами у зв'язку зі способом оплати (наприклад: комісія банку за перерахування грошових коштів).

4 4.3. Сторони погодили такі можливі способи оплати за надання Послуг: • безготівкова оплата на картковий рахунок Повіреного.

4.4. Оплата Послуг та компенсація вартості Товарів проводиться Довірителем в українських гривнях платежем авансом у розмірі 100% (ста відсотків) вартості Послуг за відповідним замовленням та вартості Товарів, яка незалежно від форми оплати проводиться після натиску кнопки «Оформити замовлення» після вибору Товару та інформації про вартість компенсації та вартості Послуг.

4.5. Послуги вважаються сплаченими Довірителем з моменту отримання Повіреним підтвердження з банку Повіреного про надходження суми оплати на поточний рахунок Повіреного.

4.6. У разі неприйняття Товару чи Послуг Довірителем, сплачений аванс не повертається. Повірений може розглянути скаргу Довірителя та повернути аванс виключно за власним бажанням.

5. Зміна умов Оферти

5.1. Оферта у своїй останній редакції набуває чинності з моменту опублікування відповідної редакції Оферти на Сайті в мережі Інтернет за адресою https://bodler.kiev.ua/ чи в Програмі і діє до моменту виконання умов Оферти.

5.2. Повірений залишає за собою право внести зміни в умови Оферти, що були акцептовані в односторонньому порядку. Довіритель не має права вносити зміни до умов цього Договору.

6. Гарантії


6.1. В ході надання Послуг Повірений гарантує:

6.1.1. Вибір для Довірителя саме того переліку та обсягу Товарів, який був обраний останнім при Акцепті Оферти;

6.1.2. З переліку відібраних в рамках відповідного замовлення Товарів не буде таких, термін придатності яких сплив, або які мають явні зовнішні пошкодження упаковки або інші дефекти, що впливають на якість Товарів;

6.1.3. Ціни на Товари після Акцепту Оферти можуть змінитися в ході надання Послуг за окремим замовленням виключно за погодженням з Довірителем;

6.2. В ході надання Послуг Повірений здійснює все можливе, але не гарантує фактичну наявність вичерпного переліку обраних Довірителем на Сайті чи в Програмі Товарів для їх передачі Довірителю на умовах цього Договору. У разі, якщо Повірений не зміг доставити Товар у замовленому Довірителем обсязі та/або асортименті, Повірений повертає Довірителю вартість Товару, який він не зміг закупити для Довірителя;

6.3. Приймаючи умови цієї Оферти шляхом її акцепту, Довіритель запевняє Повіреного і гарантує, що він:

6.3.1. укладає Договір добровільно і при цьому повністю ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет Договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору;

6.3.2. володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору;

6.3.3. використовує достовірні дані та інформацію, що передаються Повіреному при оформленні Замовлення і платіжних документів, на підставі яких здійснюється оплата Послуг;

6.3.4. розуміє, що продавцем товару є особа, що зазначена в касовому чеку;

7. Згода на обробку персональних даних

7.1. Сторони у зв'язку із цим Договором передають одна одній свої персональні дані та/або персональні дані своїх працівників, представників та/або інших осіб – суб'єктів персональних даних.

7.2. Сторони гарантують, що будь-які персональні дані, що передаються відповідно до умов цього Договору, отримані, обробляються та передаються відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних. Сторони гарантують, що вони отримали згоду на обробку та передачу персональних даних, що передаються іншій Стороні, від відповідних суб'єктів персональних даних.

7.3. Сторони гарантують, що передача та обробка персональних даних у зв'язку з цим Договором охоплюється метою виконання цього Договору.

7.4. Сторони гарантують, що всі суб'єкти, персональні дані яких передаються, були належним чином повідомлені про свої права, мету обробки, склад персональних даних та осіб, яким ці дані передаються, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

7.5. У разі порушення однією із Сторін вимог законодавства про захист персональних даних, інша Сторона не несе відповідальності за таке порушення. Сторони зобов'язуються відшкодувати одна одній будь-які збитки та витрати, пов'язані із розглядом або задоволенням будь-яких претензій з боку суб'єктів, чиї персональні дані передаються відповідно до цього розділу Договору та чиї права були порушені через 6 невиконання відповідною Стороною зобов'язань, передбачених цим розділом Договору, а також інші витрати або збитки.

7.6. Сторони забезпечують всі необхідні організаційні та технічні засоби для належного захисту отриманих персональних даних від несанкціонованого доступу або обробки.

7.7. У випадку відкликання суб'єктом персональних даних своєї згоди на обробку переданих персональних даних у базі даних однієї із Сторін, така Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про строк та умови припинення обробки персональних даних такого суб'єкта.

8. Термін дії та розірвання Договору

8.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти і діє до моменту виконання Повіреним зобов'язань з надання Послуг в об'ємі, погодженому Сторонами у замовленні на Сайті чи в Програмі, або до моменту розірвання Договору.

8.2. Договір може бути розірваний:

8.2.1. Кожною зі Сторін у випадках, передбачених чинним законодавством України і цією Офертою;

8.2.2. Будь-який Стороною в будь-який момент шляхом направлення іншій Стороні відповідного повідомлення.

8.2.3. За взаємною домовленістю Сторін.

8.3. Розірвання Договору Довірителем або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Повіреного обов'язку повернення коштів, що були сплачені Повіреному.

9. Відповідальність Сторін

9.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

9.2. Повірений, ні за яких обставин, не несе відповідальності за Договором за а) будь-які дії / бездіяльність будь-яких третіх сторін; б) будь-які непрямі збитки і / або упущену вигоду Довірителя і / або третіх сторін; в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Довірителем обраної ним форми оплати Послуг.

9.3. Повірений звільняється від відповідальності за неповне або неналежне надання Послуг за цією Офертою у випадках, невиконання Довірителем будь-якої з умов цієї Оферти.

9.4. Не вступаючи в суперечність із зазначеним вище, Повірений звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії і / або збої роботи 7 комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Повіреним Договору та непідконтрольні Повіреного.

9.5. Довіритель несе відповідальність за цим Договором у повному розмірі (і) за недостовірність відомостей, контактної інформації та інших реквізитів, переданих їм Повіреному на Сайті чи в Програмі, та (іі) за невиконання гарантій, що містяться в пункті 6.3. цієї Оферти.

9.6. Якщо Довіритель не забрав Товари на умовах п. 2.11 цієї Оферти, або не отримав з інших причин, що не залежали від Повіреного, Повірений має право використати такі Товари на власний розсуд та позбавляється обов'язку передати такі Товари Довірителю або повернути йому кошти.

10. Заключні положення

10.1. Будь-яке повідомлення, потрібне або бажане за цим Договором, має бути зроблено у письмовому вигляді та направлені однією Стороною на адресу іншої Сторони електронною поштою або рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Зв'яжіться з нами:
E-mail: bodler.alcatering.ua@gmail.com
Телефон: +380 96 864 61 76
Соцсети: Telegram | Facebook | Instagram